خدایا بصیرمان باش تا از مسیر برنگردیم...!
چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟