خدایا بصیرمان باش تا از مسیر برنگردیم...!
روز دختران