خدایا بصیرمان باش تا از مسیر برنگردیم...!
اسرار عبادات